نگاهی به کتاب جین جیکوبز – کاربرد پیاده راه ها در ایمنی

همیشه یکی از مهم ترین مسائلی که به عنوان یک شهروند درگیرش بودم بحث امنیت شهر بود. شاید خیلی از ما وقتی در خیابان یا کوچه های تاریک حضور داشتیم نوعی ترس را تجربه کرده‌ایم. ترسی که ممکن است بر اساس جنسیت یا سن متفاوت باشد. کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی نوشته جین […]