سیمای محیط – فصل اول سیمای شهر کوین لینچ

وقتی ما به عنوان شهروند در شهر قدم میزنیم دائما مشغول دریافت اطلاعاتی از محیط هستیم اطلاعاتی که توسط حواس پنجگانه ما دریافت میشوند. در این مقاله از فرآیند ساخت تصاویر ذهنی و ویژگی های آن در مسیریابی و امنیت صحبت میکنیم. خوانایی شهر را به عنوان یکی از مهم ترین کیفیت های محیطی، از […]