تاب آوری شهری

تاب آوری مفهوم کلی  تاب آوری تا حدودی با بررسی لغوی آن قابل درک است. مفهومی که درباره توانایی بازیابی، تغییر، بهبود و چیزی شبیه خاصیت فنری و ارتجاعی صحبت میکند اما حضور این عبارت در کنار علوم مختلف معانی متفاوتی را روشن میکند. این مفهوم در علوم فیزیک و ریاضیات شاید قدیمی ترین شکل […]