سئول با تخریب یک بزرگراه احیا شد

سئول با تخریب یک بزرگراه قدیمی و بازآفرینی یک رودخانه، شهر و روح محلی را احیا کرد. پروژه Cheonggyecheon  یک پیروزی بزرگ برای نوسازی شهریست که در آن با تخریب یک بزرگراه پر هزینه و احیا یک رودخانه و البته توسعه حمل و نقل عمومی توانست راهی برای بهبود کیفیت زندگی در قلب شهر بردارد. […]