نقشه تعاملی سال ۱۳۳۳ مشهد

یکی از ابزارهای تحلیل فضاهای شهری، به ویژه در مباحث مرتبط با مطالعه بافت‌های فرسوده و تاریخی، نگاه به نقشه‌های قدیمی شهرها است که این بررسی و مقایسه تطبیقی بیشتر با استفاده از پرینت و کاغذ پوستی انجام می‌شد. البته هنوز هم در برخی موارد، همین استفاده از کاغذ پوستی بهترین روش است. با این […]